L-TYROZYNA 50 g Powiększ do pełnego rozmiaru

L-TYROZYNA 50 g

Jest aminokwasem będącym prekursorem noradrenaliny oraz dopaminy.  Niweluje poziom stresu w sytuacjach silnie podnoszących jego poziom jak np. egzamin, sprawa sądowa, a nawet sytuacjach ekstremalnych jak np. rozwód, pogrzeb itd. Przywraca sprawność psychiczną oraz fizyczną w stanach zmęczenia oraz przesilenia. Wykazuje redukujący wpływ na masę ciała.

Więcej szczegółów

8 dostępnych

55,90 zł

OPIS OGÓLNY

L-tyrozyna jest aminokwasem występującym w pożywieniu (mięso, sery, warzywa i inne), które to jest jego podstawowym źródłem zewnętrznym (drugim jest suplementacja). Zalicza się ją ponadto do tzw. aminokwasów endogennych, czyli organizm posiada zdolność jej syntezy. Fizjologicznie, jest komponentem wielu występujących w ludzkim organizmie protein oraz prekursorem wielu istotnych substancji, w tym neuroprzekaźników – dopaminy oraz noradrenaliny. Badania sugerują, że L-tyrozyna wykazuje specyficzny wpływ na poprawę funkcji kognitywnych (np. może poprawić zdolność zapamiętywania, w przypadku wykonywania wielu czynności jednocześnie), jak również wykazuje pozytywny wpływ w zakresie ukierunkowania uwagi, czujności oraz koncentracji. Charakteryzuje się ponadto silnym działaniem przeciwstresowym. Zastosowana przed sytuacją, mogącą wywołać stres ,prowadzący w normalnych warunkach do pogorszenia wydolności psychicznej oraz fizycznej, rozbicia psychicznego, frustracji, zagubienia, rozpaczy itd., wykazuje istotne działanie przeciwemocjonalne, ponadto przywraca/nasila wydajność intelektualną oraz nastrój. Dawka stosowanej L-tyrozyny, zależy od siły czynnika stresowego. Niższe dawki stosuje się przed np. rozmową kwalifikacyjną, egzaminem, wystąpieniem publicznym itd., wyższe dawki stosuje się w przypadku wystąpienia sytuacji ekstremalnych, takich jak np. śmierć bliskiej osoby, rozstanie. L-tyrozyna normalizuje wydolność psychiczną oraz fizyczną w stanach silnego zmęczenia oraz przedłużonego braku snu. Związek ten poprawia znacząco kondycję fizyczną w stanach silnego zmęczenia, ponadto, nasilając transmisję dopaminergiczną, istotnie poprawia funkcje seksualne. Suplementacja L-tyrozyną prowadzi do spadku masy ciała, zwłaszcza jeżeli wzrost masy ciała jest wywołany przedłużoną ekspozycją na czynniki stresowe. L-tyrozyna wykazuje lekkie działanie psychostymulujące. Według Erica R. Bravermana, autora książki „The Healing Nutrients Within”, L-tyrozyna, może okazać się skuteczna jako środek pomocniczy w terapii uzależnień, więcej, wykazuje działanie przeciwdepresyjne oraz przeciwbólowe; oprócz tego wpływając regenerująco w stosunku do tkanki mięśniowej i skóry.

OPIS SCZEGÓŁOWY

INFORMACJE CHEMICZNE

 

Nazwa syst.:
L-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid

Nazwa zw.:
L-Tyrosine,
4-hydroksyphenylalanine, L-tyrozyna, 4-hydroksyfenyloalanina.
Wzór strukt.:

L-tyrozyna wzór strukturalny

Wzór sum.:

C9H11NO3
Masa mol.:
181.19 g/mol
Klasyfikacja CAS:
60-18-4 (L)
Klasyfikacja PubChem:
CID 1153
Kod SMILES (ASCII): N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O

SZLAK METABOLICZNY KATECHOLAMIN W WARUNKACH IN VIVO

Szlak metaboliczny katecholamin (dopaminy, noradrenaliny, adrenaliny) w warunkach “in vivo” zaczyna się od L-fenyloalaniny, która ulega przekształceniu do L-tyrozyny, przy udziale hydroksylazy fenyloalaninowej. Następnym etapem jest konwersja L-tyrozyny do L-DOPA –gdzie enzymem katalitycznym jest hydroksylaza tyrozynowa. Następnie L-DOPA jest przekształcana w dopaminę przy udziale dekarboksylazy aromatycznych L-aminokwasów. Kolejnym krokiem jest enzymatyczne utlenienie dopaminy do noradrenaliny przez beta-hydroksylazę dopaminy. Końcowym procesem, zachodzącym w przedstawionym powyżej szlaku metabolicznym, jest enzymatyczna konwersja noradrenaliny do adrenaliny, zachodząca przy udziale N-metylotransferazy fenyloetyloaminowej (PNMT). Kluczowym enzymem regulującym szybkość przemian, zachodzących w powyższym szlaku metabolicznego, jest hydroksylaza tyrozyny.[1] Suplementacja L- tyrozyną powoduje wzrost stężenia tego aminokwasu w osoczu krwi oraz tkance mózgowej. Niedobór enzymu -hydroksylazy tyrozynowej, powoduje ograniczenie szybkości przekształcania L- tyrozyny do L-DOPA. Uważa się, że zwiększona ilość przyjmowanej L-tyrozyny odwzorowuje możliwość potencjalnego nasilenia syntezy dopaminy o około 25%.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
W chwili obecnej, brakuje jeszcze wystarczającej ilości danych, aby jednoznacznie stwierdzić, czy L-tyrozyna wywiera istotny wpływa na funkcjonowanie pamięci w warunkach normalnych (jakkolwiek istnieją wyniki badań, sugerujące słuszność tej hipotezy) . Jest natomiast pewne, że fizjologiczną odpowiedzią organizmu, na obniżone stężenie tego aminokwasu, są zmiany hormonalne, obniżenie nastroju, osłabienie pamięci oraz inne zaburzenia psychiczne. Badania z wykorzystaniem zwierząt doświadczalnych, wykazały, że obniżone stężenie L- tyrozyny koreluje ze zmniejszonym poziomem dopaminy w ośrodkowym układzie nerwowym. Wyniki badań z wykorzystaniem pozytonowej tomografii emisyjnej (PET-CT), udowodniły, że analogiczne zmiany występują u ludzi. W badaniu, w którym uczestnicy wykonywali szereg łatwych zadań jednocześnie, wykazano wzrost wydajności zapamiętywania informacji. Wyniki tego badania sugerują, że L-tyrozyna może poprawić funkcje poznawcze, nawet w przypadku braku czynników stresowych. Istnieją dane, sugerujące, że L-tyrozyna może wykazywać pozytywny wpływ w zakresie ukierunkowania uwagi. W badaniu, w którym podawano kombinację L-tyrozyny z 5-HTP dzieciom, posiadającym zdiagnozowane ADHD , wykazano znacząca redukcję symptomów choroby.[2] Wykazano ponadto pozytywny wpływ L-tyrozyny na czujność. Odnotowano, że po zastosowaniu L-tyrozyny w dawce 150 mg/kg m.c, substancja ta zapobiega osłabieniu procesów kognitywnych, będących skutkiem braku, lub niewystarczającej ilości snu[3], jednocześnie nie posiadając przy tym, znaczącego wpływu na rytm dobowy oraz architekturę snu.
Istnieje szereg dowodów, że zastosowanie L-tyrozyny, natychmiastowo poprawia zaburzenia procesów pamięciowych, będących skutkami warunków stresowych. Wyniki badań zarówno z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych, jak też, przeprowadzonych z udziałem ludzi W badaniach z wykorzystaniem szczurów laboratoryjnych, L-tyrozyna (podawana w dawkach 200-400 kg/m.c,) wpływała znacząco na wzrost poziomu noradrenaliny w strukturach hipokampalnych, zapobiegając wywołanym bodźcem stresowym(nagłe ochłodzenie),spadkowi poziomu noradrenaliny, będącej swoistym skutkiem odpowiedzi na bodziec.[4] Substancja ta, podawana ludziom, zapobiegała również zaburzeniom pamięci wywołanymi ekspozycją organizmu na nagłe obniżenie temperatury[5].
Silny, nieprzewidywalny czynnik stresogenny, nie poddający się mechanizmom kontroli, może wywołać spadek stężenia noradrenaliny, zwłaszcza w obszarze podwzgórza oraz pnia mózgu, gdzie znajduje się miejsce sinawe (locus coeruleus)[6]. Miejsce sinawe, jest jądrem pnia mózgu, którego aktywację powodują fizyczne oraz psychologiczne czynniki stresogenne. Fizjologicznie, odpowiada ono za produkcję noradrenaliny. Stwierdzono zmiany w zachowaniu zwierząt doświadczalnych, związane z obniżeniem poziomu noradrenaliny, takie jak np. unikanie/ucieczka[7], spontaniczna aktywność ruchową[8], zachowanie agresywne i in. Udowodniono, że podanie L-tyrozyny w dawce 200-400 mg/kg m.c (doustnie lub dożylnie), 30-60 min, przed wywołaniem silnej reakcji stresowej, jest w stanie w znaczącym stopniu zniwelować silną reakcję na poziomie behawioralnym.
Badania z udziałem ludzi pracujących na dużych wysokościach, wykazały, że L-tyrozyna wykazuje efekt ochronny w przypadku silnego stresu, zmniejszając jego symptomy. Zastosowanie L-tyrozyny (100 mg/ kg), wiązało się ze złagodzeniem bólu głowy, napięcia nerwowego, zmęczenia, uczucia zmartwienia, senności, bólu mięśniowego oraz uczucia chłodu, co zostało określone przy zastosowaniu kwestionariusza ECQ. [9] W powyższym badaniu, odnotowano także poprawę nastroju oraz poczucia szczęścia (w porównaniu do placebo; pomiar: Clyde Mood Scale, Profile of Mood states) oraz funkcji kognitywnych(pomiar wykonano przy zastosowaniu wielu testów). Zbliżone efekty zaobserwowano po zastosowanie takiej samej dawki substancji , gdzie czynnikami stresogennymi były bodźce akustyczne[10] oraz ostre czynniki fizyczne.[11] Przeciwstresowe działanie L-tyrozyny potwierdzają wyniki tygodniowego testu treningu bojowego, gdzie grupa uczestników otrzymująca L-tyrozynę, (w porównaniu do grupy, otrzymującej placebo), uzyskała znacznie lepsze wyniki w testach funkcjonalności kognitywnej.
Hipotetycznie, suplementacja L-tyrozyną, może stać się farmakologiczną metodą terapii demencji, ponieważ podnosi poziom katecholamin, który jest obniżony w demencjach różnego typu . Katecholaminy posiadają działanie antyutleniające , w związku z powyższym, wykazują działanie neuroprotekcyjne.[12]
Badania udowodniły pozytywny wpływ suplementacji L-tyrozyną na poprawę kondycji fizycznej. L-tyrozyna znacząco poprawia kondycję fizyczną w stanach silnego zmęczenia. Może to być związane ze zmianą stosunku stężenia mózgowej dopaminy w stosunku do serotoniny. L-tyrozyna przywraca właściwy stosunek tych neuroprzekaźników, zaś nasilenie przekaźnictwa dopaminergicznego (oraz noradrenergicznego) skutkuje redukcją zmęczenia.
Suplementacja L-tyrozyną jest związana z redukcją masy ciała. Efekt ten jest skutkiem trzech alternatywnych mechanizmów. Po pierwsze, L-tyrozyna wykazuje działanie termogeniczne. Jest to związane z faktem, że L-tyrozyna jest prekursorem hormonów tyroidowych -trójjodotyroniny(T3) oraz tyroksyny(T4). Hormony tyroidowe nasilają metabolizm, poprzez m.in. spalanie odłożonej tkanki tłuszczowej oraz natychmiastowe uwalnianie energii. Mechanizm ten posiada większe znaczenie w przypadku osób, u których przyczyną otyłości jest obniżona sekrecja hormonów tyroidowych. Drugim potencjalnym mechanizmem, odpowiadającym za spadek masy, jest redukcja stresu oraz poprawa nastroju. Jest wiadome, że osoby długotrwale narażone na czynniki stresowe, wykazują często tendencję do niekontrolowanego pobierania pokarmu. Trzecim, ostatnim mechanizmem, jest nasilenie obrotu noradrenaliną oraz dopaminą, co jest często związane ze zmniejszeniem apetytu.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOKINETYCZNE

Po podaniu doustnym, następuje błyskawiczna absorbcja związku. Podwyższony poziom L-tyrozyny w osoczu krwi utrzymuje się w granicach 4-6 godzin.

 

ZASTOSOWANIE MEDYCZNE

Dietę, o podwyższonej zawartości L-tyrozyny (która zastępuje dostarczaną do organizmu fenyloalaninę), stosuje się w w przypadkach fenyloketonurii..

DAWKOWANIE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO

DAWKOWANIE

Dzienna dawka L-tyrozyny oscyluje w okolicach 100 mg/kg. m. c, przy czym, uważa się, że nie powinna ona przekraczać 10 g dziennie. Suplementację powinno się rozpoczynać od dolnej granicy tego zakresu, stosując dzienna dawkę w trzech dawkach podzielonych . Około 2 g L-tyrozyny, zastosowanej przed treningiem fizycznym, może poprawić efekt w widocznym stopniu.
Aby zredukować skutki spodziewanego stresu, stosuje się dawkę w zakresie 500-2000 mg, około 30 minut, przed spodziewanym czynnikiem stresogennym (mogącym wywołać wysoki poziom stresu).Badania z udziałem ludzi wykazały, że dawka, zażywana w przypadku spodziewania się bardzo silnego bodźca stresowego (jak np. pogrzeb bliskiej osoby, rozwód, itp.)waha się w granicach 7-13,5 g, zażywana 60 minut przed oczekiwanym wydarzeniem. Można tę dawkę rozdzielić, zażywając połowę dawki, przed okresem 60 minut, natomiast pozostałą ilość, po upływie 30 minut.

MOŻLIWE INTERAKCJE
Należy zachować szczególną ostrożność stosując L-tyrozynę z innymi związkami nasilającymi transmisję noradrenergiczną lub dopaminergiczną. Do takich związków zalicza się leki przeciwdepresyjne, inhibitory monoaminooksydazy(IMAO) oraz inne leki o podobnym mechanizmie działania. L-tyrozyna może nasilać działanie psychostymulantów. L-tyrozyny nie powinno się stosować w przypadkach podwyższonego poziomu dopaminy. Nie powinna być stosowana przez osoby, chorujące na czerniaka.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Ponieważ L-tyrozyna zwiększa poziom noradrenaliny i dopaminy głównie w sytuacjach wymagających zwiększonego zapotrzebowania na te neuroprzekaźniki, skutki uboczne po jej zastosowaniu, występują dużo rzadziej i są znacznie mniej intensywne, niż w przypadku stosowania większości stymulantów. L-tyrozyna przyjęta przed snem może spowodować bezsenność.Działania niepożądane mogą wystąpić lub znacznie się nasilić w przypadku jej stosowania łącznie ze środkami wpływającymi na przekaźnictwo noradrenergiczne lub/i dopaminergiczne.
BEZPIECZEŃSTWO

Badania toksykologiczne wskazują, że L- tyrozyna jest substancją o wysokim poziomie bezpieczeństwa. W badaniach, z wykorzystaniem gryzoni, nie wykazano żadnych zmian w dawkach poniżej 2500 mg/ kg. Badania toksykologiczne nie wykazały również występowania negatywnych zmian, przy jej długotrwałym stosowaniu.

INFORMACJE DODATKOWE

Uważa się, że zastosowanie L-tyrozyny w połączeniu z 5-HTP, może przynieść korzystny efekt. Obie substancje wykazują uzupełniające się wzajemnie działanie, dotyczące np. wpływu na nastrój, aktywności przeciwstresowej, czy redukcji masy ciała. L-tyrozynę, jako związek, nasilający transmisję noradrenergiczną oraz dopaminergiczną, zaleca się stosować w godzinach porannych oraz popołudniowych, natomiast 5-HTP-substancję nasilającą przekaźnictwo serotoninergiczne-w godzinach wieczornych.

 

BIBLIOGRAFIA

1.) Nakashima A et.al. (2009)Role of N-terminus of tyrosine hydroxylase in the biosynthesis of catecholamines. J Neural Transm.,;116(11):1355-62

2.) Marty Hinz et.al. (2011),Treatment of attention deficit hyperactivity disorder with monoamine amino acid precursors and organic cation transporter assay interpretation, Neurops. Dis Treat.; 7: 31–38.

3.) Neri D.F. et al.(1995), The effects of tyrosine on cognitive performance during extended wakefulness. Aviat Space Environ Med.;66(4):313-9.

4.) Yeghiayan S.K., Luo S, Shukitt-Hale B, Lieberman H.R.(2001), Tyrosine improves behavioral and neurochemical deficits caused by cold exposure. Physiol Behav.;72(3):311-6

5.) Shurtleff D. et al.(1994), Tyrosine reverses a cold-induced working memory deficit in humans. Pharmacol Biochem Behav.;47(4):935-41.

6.) Lehnert H. et al. (1984), Neurochemical and behavioral consequences of acute, uncontrollable stress: effects of dietary tyrosine., Brain Res.;303(2):215-23.

7.) Irwin J., Suissa A., Anisman H..(1980), Differential effects of inescapable shock on escape performance and discrimination learning in a water escape task., J Exp Psychol Anim Behav Process.;6(1):21-40.

8.) Weiss J. M.(1971), Effects of coping behavior in different warning signal conditions on stress pathology in rats., J Comp Physiol Psychol.;77(1):1-13.

9.) Banderet L.E, Lieberman H.R. (1989),Treatment with tyrosine, a neurotransmitter precursor, reduces environmental stress in humans., Brain Res Bull.;22(4):759-62.

10.) Deijen J.B, Orlebeke J.F.,(1994), Effect of tyrosine on cognitive function and blood pressure under stress., Brain Res Bull.;33(3):319-23.

11.) Dollins Ab et al, L-tyrosine ameliorates some effects of lower body negative pressure stress., Physiol Behav.;57(2):223-30.

12.) Jodko K, Litwinienko G.(2010), Oxidative stress in the neurodegenerative diseases--potential antioxidant activity of catecholamines., Postepy Biochem.;56(3):248-59.

p

Uwaga:
Powyższa treść służy jedynie celom edukacyjnym i nie stanowi oferty handlowej zgodnie z art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego, oraz innych właściwych przepisów prawnych. Wszelkie teksty, zdjęcia, grafiki i inne dane stanowią własność intelektualną twórców strony i są chronione prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania, modyfikowania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6. bez pisemnej zgody Autora. W przypadku naruszenia prawa, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną, albo zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Produkty zamieszczone na stronie nie posiadają atestów spożywczych na terenie Rzeczypospolitej Polski i zgodnie z powyższym, nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi.Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie produktówNOWOŚCI

NOOPEPT już od 16,50zł/g

NAJTAŃSZA L-TEANINA W SIECI !!!

Każde zamówienie powyżej 100 zł wysyłka gratis !!!

Zamówienie powyżej 150 zł - 10g DMAE gratis !!!

Do każdego zamówienia NOOPEPTU miarka gratis!!!

Istnieje opcja wysyłki POSTE RESTANTE lub wysyłki na paczkomat !!!

Istnieje możliwość wysłania zamówienia za pobraniem (niezbędny kontak telefoniczny lub mailowy),

koszt wysłania zamówienia za pobraniem 25 zł !!!Kontakt

Możesz również użyć jednej z pozostałych opcji: